ຊີ້​ນໍາ​, ການ​ວາງ​ແຜນ​ການ​ສໍາ​ຫຼວດ / ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ເດີນ​ທາງ​,