ແນະນຳ, ວາງແຜນການທ່ອງທ່ຽວໃນເມືອງ. ດ່າລາດ, ແຂວງລຳດົງ